Algemene voorwaarden

1.  Algemeen

a. Op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Three Ships enterprises B.V. (hierna te noemen “Three Ships”) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij Three Ships uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft verklaard;

b. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Three Ships niet bindend en niet van toepassing.


2.  Offertes en acceptatie

a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Three Ships gedaan zijn vrijblijvend;

b. Een offerte gedaan door Three Ships heeft een geldigheidsduur van 14 dagen;

c. Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door Three Ships.


3.  Prijzen

a. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld;

b. In het geval van levering van produkten en diensten van derden behoudt Three Ships zich het recht voor, indien zich in het tijdvak tussen datum opdracht en datum levering voor Three Ships een verhoging van de kostprijs voordoet, b.v. door verhoging van produktiekosten of invoerrechten, deze verhoging door te berekenen aan de opdrachtgever;

c. In het geval van levering van diensten behoudt Three Ships zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.


4.  Levering en levertijd

a. Levering van goederen geschiedt aan het door opdrachtgever gegeven adres. Vervoer naar de plaats van bestemming vindt plaats voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen;

b. Plaatsing van een Internet site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijk opdracht, registratie van een domein en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip;

c. De levertijd wordt steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding hiervan - anders dan moedwillig - geeft geen recht op schadevergoeding, annulering van de opdracht of een recht om goederen bij ontvangst te weigeren.


5.  Duur, buitengebruikstelling en beëindiging 

a. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen;

b. Three Ships heeft het recht geleverde produkten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Three Ships niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Three Ships zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan;

c. In geval van buitengebruikstelling zal weer tot indienststelling worden overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Three Ships gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan;

d. Een overeenkomst kan indien hierin voorzien is, uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inacht-neming van een opzegtermijn van 2 maanden;

e. Three Ships kan de overeenkomst met onmiddellijk ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Three Ships niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt;

f. Three Ships heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien

• opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren;

• opdrachtgever zich niet houdt aan de Acceptable Use Policies (AUP’s) voor het gebruik van het Internet;

• opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

• opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden en met de goede zeden;

• opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.


6. Reclame

a. Opdrachtgever dient ter zake van gebreken uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Three Ships vervalt;

b. Indien reclame gegrond is worden de geleverde produkten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed;

c. reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.


7. Betaling

a. Tenzij anders overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden;

b. Eventuele reclames of (tijdelijke) buitengebruikstellingen schorten de betalingsverplichting niet op;

c. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de opdrachtgever zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wettelijke vertragingsrente en de incassokosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, verschuldigd. Buitenrechtelijke incassokosten worden geacht 10% van de verkoopsom te bedragen;

d. Indien levering in gedeeltes op verschillende data overeen-gekomen is, is Three Ships gerechtigd haar leveringsplicht op te schorten, voor zolang als de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen.


8. Intellectuele eigendomsrechten

a. De door Three Ships vervaardigde produkten blijven het intellectuele eigendom van Three Ships;

b. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Three Ships site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. Freeware), te downloaden en te gebruiken;

c. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken van derden (o.a. zgn. Shareware) te respecteren en vrijwaart Three Ships ter zake van enige aanspraak.


9. Eigendomsvoorbehoud

a. De gebruikslicentie van de geleverde produkten gaat pas over bij algemene voldoening van de door opdrachtgever aan Three Ships verschuldigde bedragen. Het is de opdrachtgever derhalve niet toegestaan, zolang de produkten nog niet betaald zijn, de gebruikslicentie te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, danwel op welke wijze dan ook daarover te beschikken, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent wat tot doel heeft verkoop van produkten als door Three Ships geleverd; in dat geval is opdrachtgever tot verkoop gerechtigd.


10. Garantie

a. Indien niet anders overeengekomen verplicht Three Ships zich om gedurende drie (3) maanden na levering, in geval van gebreken in (onderdelen van) de geleverde produkten, deze naar keuze van Three Ships te vervangen of te repareren, zonder daarvoor arbeidsloon of materiaalkosten in rekening te brengen. De te repareren of te vervangen produkten of onderdelen daarvan dienen - indien nodig en van toepassing - franco naar Three Ships toegezonden te worden;

b. Indien opdrachtgever dit wenst, kunnen de garantiewerkzaamheden ook elders uitgevoerd worden tegen betaling van reis- en verblijfkosten, transportkosten voor beproevingsapparatuur, etc.;

c. Indien afnemer met ingang van de leveringsdatum een onderhoudscontract afsluit, zullen de genoemde kosten ook gedurende de garantieperiode niet in rekening worden gebracht;.

d. Ieder recht op garantie gaat verloren, indien het defect te wijten is aan onoordeelkundig gebruik van de geleverde produkten of indien blijkt dat reparaties door derden aan de geleverde produkten zijn uitgevoerd.


11. Aansprakelijkheid

a. Three Ships is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Three Ships weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Three Ships kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Three Ships of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Three Ships;

b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Three Ships slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Ieder aansprakelijkheid van Three Ships voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst;

c. Opdrachtgever vrijwaart Three Ships voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde produkten en diensten van Three Ships;

d. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet rekening gehouden worden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Three Ships kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Three Ships is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen;

e. Three Ships is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde promotiemateriaal;

f. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Three Ships mocht leiden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden;

g. Wijziging in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Three Ships. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Three Ships als gevolg daarvan lijdt.


12. Overmacht

a. Three Ships heeft het recht, indien zich tijdens uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen die overmacht ten gevolge hebben, de overeenkomst te beëindigen, danwel de leveringstermijn op te schorten;

b. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen;


13. Overdracht van rechten en verplichtingen

a. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Three Ships;


14. Wijziging van de leverings- en verkoopvoorwaarden

a. Three Ships behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;

b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 maanden na schriftelijke bekendmaking van de wijziging;

c. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, is opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.


15. Rechtelijke bevoegdheid

a. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing;

b. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam;

c. Indien bij rechtelijke uitspraak een of meerdere artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Three Ships en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.